แผนฉบับที่ 11 นั้น เน้นการ “ตั้งรับ” มากกว่า “รุก” โดยเน้นการป้องกันปัญหาจากวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะเราเพิ่งผ่านวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลก และวิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศมาหมาดๆ

7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

การสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง สมดุล อย่างสร้างสรรค์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการผลิต การค้า การลงทุน การพัฒนาคุณภาพคน ทั้งความรู้คู่คุณธรรม สังคม มั่นคงเป็นธรรม มีพลังและเอื้ออาทร เน้นการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของพลังงานและอาหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11 มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในด้านของการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซี่ยน ซึ่งจะต้องมีการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกันระหว่างประเทศในเครือข่ายประชาคมอาเซี่ยน ซึ่งจะต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารให้ดีมากยิ่งขึ้น และสะดวกยิ่งขึ้น

เสนอยุทธศาสตร์      ที่ท่านต้องการภายใต้วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ว่า เป็นสถาบันการเรียนรู้ลุ่มน้ำโขง และอาเซี่ยน

= กลยุทธ การเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาและวิจัย แห่งลุ่มน้ำโขงและอาเซี่ยน คือการเป็นสถาบันชั้นนำ้ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถ ในเขตอาเซี่ยน เพราะมหาวิทยาอุบลราชธานี มีความพร้อม ในด้านปัจจัยหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ซึ่งอยู่ติดกับประเพื่อนบ้าน มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถรองรับการขยายตัวได้อีกมาก มีบุคคลากรที่มีความสามารถ รวมทั้งได้รับการสนุบสนุนจากหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆอย่างมากมาย จึงมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ในลุ่มน้ำโขง และอาเซี่ยน